LIVE CHAT
+995 0322 946460

ایرسافت بازی نظامی و ورزشی می باشد. همه می توانند در این بازی شرکت کنند. برای این  کار دسته جمعی خیلی مهم است.  بازیکنندگان در روند بازی شرکت کننده حرکت و استفاده از  سلاح یاد می گیرد