LIVE CHAT
+995 0322 946460

شرکت پلی این جورجیا اژانس مسافرتی می باشد که جهت اصلیش سازمانه تورهای بازی است. ما به وسیله نمایشاه تأتر با شرکت خودتان امکان می دهیم در گذشته سفر کنید.  همچنین تورهای  گردشی، آموزشی، مذهبی و درمانی را هم پیشنهاد یدمی کنیم. همچنین شما میتونید بهترین و لذیذترین شرب گرجی را میل نمایید و درست کردن غذاهای ملی شرکت کنید. ماجرای شما با ما امده کنی